01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Kliknutím na levé tlačítko (šipku) přehrávače si můžete pohodlně přehrát příslušné kázání bez nutnosti jeho stahování do Vašeho počítače. Stáhnout kázání můžete kliknutím na odkaz stáhnout u každého kázání. V případě problémů klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a soubor stáhněte pomocí volby Uložit jako (postup funkční ve většině prohlížečů).

Kázání

Letnice 2007 - série kázání

Letnice 2007

1. Šalom

Avi Mizrachi

25.05.2007

stáhni (9,82 MB)

2. Baruch haba

Avi Mizrachi

26.05.2007

stáhni (11,26 MB)

Ezechiel 36,24–27

3. Šavuot

Avi Mizrachi

27.05.2007

stáhni (16,97 MB)

Ex. 34,22–23

4. Svědectví Chaya

Chaya Mizrachi

27.05.2007

stáhni (4,02 MB)

Volej k Pánu a odpoví ti...

Bohuslav Wojnar

29.04.2007

stáhni (14,9 MB)

Genesis 4,26: "Setovi se pak také narodil syn, a dal mu jméno Enoš. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména."

Po stvoření člověka si lidé vybrali svou vlastní cestu. Kainoví potomci začali s velikými objevy. Ale pak čteme onu zvláštní věc, která se stala v linii Sétově: lidé začali volat k Hospodinu… Nebýt toho, nebylo by člověka. Nebylo by koho zachraňovat. Nebyl by Enoch, nebyl by Noe… nebylo by nás… byla by jen zničená planeta (možná by dnes vypadala trochu podobně, jako Mars (se zamrzlou vodou). Ten rozdíl, který změnil vše, ten objev, který předčil všechny objevy bezbožných Kainitů… Ta věc, která svým významem předčila veškeré hudební i jiné umění Júbalovců, bylo to, když lidé začali volat k Hospodinu! Začali vzývat jméno Hospodinovo. Neměli nic z toho, co máme dnes. Nebyl Izrael, nebyla církev, Nebyl chrám v Jeruzalémě, ani žádné kostely… Nebyl starý ani nový zákon. Ale najednou zde byli lidé, kteří se rozpomenuli na Boha svého otce Adama a začali k němu volat. To způsobilo, že jsme tady dnes my, to způsobilo, že byla loď záchrany před potopou. To způsobilo, že existuje cesta záchrany v Ježíši Kristu…

Boží jednání v mém životě a ve světě

Paul Dear

22.04.2007

stáhni (10,16 MB)

Skutky 2. kap.

Odval kámen

Václav Bednář

15.04.2007

stáhni (10,4 MB)

Jan 11. kap. – vzkříšení Lazara

Velikonoční neděle 2007

Bohuslav Wojnar

08.04.2007

stáhni (15,07 MB)

Co to je v lidech, co jim brání v tom, aby uviděli Boha, který jim přichází s pomocí? Jsou vlastně 3 důvody, proč lidé odmítají Velikonoční poselství evangelia: První důvod: problém přijmout fakta. Druhý důvod: problém pýchy. Třetí důvod je morální problém. Tak, jako Bůh dal znamení Izraelcům v Egyptě i samotnému Faraónovi a ostatním Egypťanům, stejně tak nám dal důkaz o tom, že Ježíš je ten Pomazaný a poslaný k nám jako Záchrance. Bůh nám odpouští naši nevědomost a oznamuje nám všem dobrou zprávu, kterou můžeme přijmout a těšit se tím poznáním. Je to zpráva o tom, že Bůh nás, své stvoření, neponechal svému osudu, ale přišel a zaplatil za nás tu nejvyšší cenu, abychom mohli být svobodní. Pomáhá nám svým Duchem svatým vzdát se naší pýchy a pokořit se před ním, a přiznat si, že jej potřebujeme.

...kdyby všichni odpadli, já nikdy!

Bohuslav Wojnar

01.04.2007

stáhni (15,14 MB)

Marek 14, 27–58

Kristův pohled na mě

Steve Melnichuk

25.03.2007

stáhni (11,86 MB)

Naděje, dědictví, moc

Milan Buban

18.03.2007

stáhni (12,29 MB)

Efezským 1,15–18 – jaká naděje – jak slavné je naše vítězství – jak velký Je ve své moci

Příprava na příchod Krále - série kázání

Příprava na příchod Krále

1. Modlitba Chany

Bohuslav Wojnar

11.02.2007

stáhni (12,91 MB)

Bůh má ve zvyku používat naše problémy pro své záměry. Problémy jsou totiž zaručený způsob, jak nás dostat na kolena...

2. Samuel - Slyšet Boží hlas

Bohuslav Wojnar

18.02.2007

stáhni (17,64 MB)

Obnova a probuzení může začít tehdy, když se naučíme naslouchat a uslyšet Boží hlas, který nám pak může zjevit to, co je třeba, abychom se vrátili zpátky do centra Boží vůle. V chrámu byli dva lidé. Jeden zkušený kněz, který věděl, co to zna–mená, když Bůh mluví… a druhý – mladý, nezkušený chlapec, který ještě nikdy Boha neslyšel. Byli pod jednou střechou. Jeden z nich prožíval průlomové setkání s Bohem a poprvé se naučil slyšet hlas svého Boha, a ten druhý už neslyšel ani Boží varování, které k němu přišlo už napodruhé...

3. Hledání příčiny nezdaru

Bohuslav Wojnar

25.02.2007

stáhni (15,69 MB)

1. Samuelova 4. kapitola: Často se dostaneme do situace v našem životě, kdy nejsme spokojení se situaci. Vidíme, že se něco děje, co není dobré. Nedaří se nám, zdá se, že jdeme od prohry k prohře. Začneme si klást otázky, proč? Proč to jde s námi z kopce? Proč se nám nedaří? Často se chopíme odpovědi, aniž bychom se ujistili, že to je skutečná odpověď a správná reakce na vzniklou situaci. Lidé často unikají za každou cenu nutností dotknout se jádra problému, ale chytají se vnějšně velmi zbožných věcí, které se ovšem stejně ukážou, jako zavádějící. Když jsme v problému, je dobré si položit správnou otázku. Pak ovšem je ještě třeba být dostatečně pokorný a odvážný si správně na tu otázku odpovědět. Zástupné řešení je totiž většinou velmi nebezpečné.

4. Cesta k vítězství 1

Bohuslav Wojnar

04.03.2007

stáhni (14,37 MB)

1. Samuelova 7. kapitola: Po celém tom tělesném náboženském humbuku, používání zástupných řešení, která jen prohlubovala jejich krizi v Eben–Ezeru… Po tom zvědavém pošetilém „osahávání si“ a experimentálním na–kukování do Truhly smlouvy, se snahou přijít na kloub Božím věcem v Bet–Šemeši… Po deziluzích z období strnulého hlídání si toho mála, co jim ještě zůstalo, v Kirjat–Jearimu… Izraelci pochopili, že s Bohem si nemůžou pohrávat, jak se jim zlíbí, ale jej musí brát smrtelně vážně!

Na začátku 1. knihy Samuelovy můžeme vidět Izrael v období přípravy na příchod svého největšího Krále, krále Davida. Dnes se také připravujeme na příchod našeho Velikého Krále a Pána, a proto je dobré, abychom se z 1. Samuelovy poučili, jak na to...

Hospodin je můj pastýř

Hospodin je můj pastýř

David Shearman

15.02.2007

stáhni (20,76 MB)

Čtvrteční shromáždění s bratrem Davidem Shearmanem.