01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Kliknutím na levé tlačítko (šipku) přehrávače si můžete pohodlně přehrát příslušné kázání bez nutnosti jeho stahování do Vašeho počítače. Stáhnout kázání můžete kliknutím na odkaz stáhnout u každého kázání. V případě problémů klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a soubor stáhněte pomocí volby Uložit jako (postup funkční ve většině prohlížečů).

Kázání

Pohled do zrcadla tě může změnit

Bohuslav Wojnar

05.08.2007

stáhni (13,43 MB)

Jakubův 1:22 Buďtež pak činitelé slova, a ne posluchači toliko, oklamávajíce sami sebe. 23 Nebo byl–li by kdo posluchač slova, a ne činitel, ten podoben jest muži spatřujícímu obličej přirozený svůj v zrcadle. 24 Vzhlédl se zajisté, i odšel, a hned zapomenul, jaký by byl. 25 Ale kdož by se vzhlédl v dokonalý zákon svobody a zůstával by v něm, ten nejsa posluchač zapominatelný, ale činitel skutku, ten, pravím, blahoslavený bude v skutku svém.

Nehemiáš - stavění zdí

Nehemiáš - stavění zdí

Vlasta Chabibullin

15.07.2007

stáhni (13,88 MB)

Kniha – Nehemiáše. 1. – duchovní hradby 2. – hradby kolem našeho srdce

Miluj Boha - miluj pravdu

Miluj Boha - miluj pravdu

Bohuslav Wojnar

08.07.2007

stáhni (15,63 MB)

Trojúhelník – láska k Bohu – láska k pravdě a láska k bližnímu Jan 14,23 1. Janova 4,20 a kapitola lásky – 1. Kor. 13. kap. Láska se projevuje konkrétními skutky.

Křesťanský motorkářský klub

Křesťanský motorkářský klub

Aharon

01.07.2007

stáhni (13,37 MB)

Představení a prezentace klubu "Road 146"
www.road146.com

Jak mít zdravou rodinu v nezdravém světě? - série kázání

Jak mít zdravou rodinu v nezdravém světě?

1. Jak mít zdravou rodinu v nezdravém světě

Bohuslav Wojnar

06.05.2007

stáhni (15,21 MB)

List Efezským 5,21–25

Svědectví křesťanů je stále více oslabeno tím, že křesťanské rodiny už často nejsou takové, jaké by měly být v tomto světě. Úměrně tomu, jak se lidé emancipují od Biblických morálních zásad, je víc a víc zřejmé, že neexistují jiné dost pevné základy pro budování stabilních rodinných vztahů. Rodina je Boží výmysl. To nebyl Adam, kdo si přál ženu, byl to Bůh, kdo přišel s tím nápadem mu ženu opatřit. Čím více rozumíme vztahu Ježíše a církve, tím více také budeme rozumět a vážit si manželství, rodinu a posvěcený život. Už jste přišli na to, kdo má být podle Bible hlavou rodiny?

2. Bethesda - chceš prožít změnu?

Bohuslav Wojnar

13.05.2007

stáhni (15,21 MB)

Jan 5:1–18

Často se upneme na způsob řešení, který se zdá být velmi slibný (ale otázka je, zda je to způsob biblický). Často chceme, aby Ježíš změnil naší situaci, naši rodinu, naše zaměstnání… ale vlastně chceme, aby změnil ty ostatní. Když k tobě přijde Ježíš, nepůjde tolik o ty druhé, o anděly, o ďábly, o vhazovače a chytače… půjde o tebe. Nepůjde tolik o to, jaký je tvůj manžel, manželka, nepůjde o to, jaký je pastor, vedoucí skupinky… nepůjde o to, zda je to Bonnke nebo Benny Hinn… půjde o tebe. Půjde o tvou ochotu uposlechnout, někdy až směšně zřejmou, radu Božího slova.

3. Co uděláme s trním?

Bohuslav Wojnar

20.05.2007

stáhni (15,39 MB)

Marek 4,3–20

Proč bychom měli milovat trní a bodláčí, když je důsledkem prokletí? Proč si držíš ve svém životě trní? Víš o tom, že způsobuje, že náš duchovní život je nezralý a neplodný?

4. Lea - teď budu chválit Hospodina

Bohuslav Wojnar

03.06.2007

stáhni (13,93 MB)

1.Mojžíšova 29. kap.

Jak jsme na tom ve svých rodinách? Někdy máme idealizovanou představu, ale realita je pak hodně odlišná. Co s tím děláme? Jsme schopní povznést svůj zrak z naší situace a vzdát Bohu chválu? Nebo stále jen hledáme přijetí a uznání u člověka. Nevidíme pak to vše dobré, čím nás Bůh žehná. Lea nám je příkladem ženy, která nejdříve hledala uznání a přijetí u svého muže, ale když se narodil její čtvrtý syn Juda, změnila svůj postoj a vzdala chválu Bohu. Je to skvělá rada pro nás. Nemůžeš změnit svého manžela, manželku, ale můžeš změnit svůj postoj. Dovolme Bohu, aby nás proměnil skrze to, že Mu vzdáme chválu. To bude řešením do mnohých situací v našich rodinách.

5. Svatá a nesvatá shoda v rodině

Bohuslav Wojnar

10.06.2007

stáhni (14,8 MB)

1.Mojžíšova 31:4

Soulad, soudržnost, shoda je v rodině velmi důležitá. Jákob se nerozhodnul odejít od Lábana bez toho, aby se domluvil se svými manželkami. Je skvělé, když můžeme v rodině "tahat za jeden provaz". Musíme se ovšem přesvědčit, zda taháme za Boží provaz. Idylická shoda v manželství či v rodině by se jinak mohla také stát "nesvatou shodou", a to je velmi riskantní. Ananiáš a Safira by o tom mohli vyprávět...

6. Když nemáš děti pod kontrolou, kdo je tedy má?

Bohuslav Wojnar

24.06.2007

stáhni (16,57 MB)

Kdo nebo co kontroluje tvoje děti, když jsou samy, když je to jen na nich? Kdo je pro tvé dítě hrdina? 1. Moj. 37, 3.4 Luk. 2,42–52 Bůh má svůj jedinečný plán pro každé naše dítě.

Bible mluví hodně o vztazích, o manželství, o rodině. Otázka je, zda její radu bereme vážně. Je Bůh konečnou autoritou při formování naších názorů v těchto velmi důležitých otázkách, týkajících se našeho každodenního života?

Letnice 2007 - série kázání

Letnice 2007

1. Šalom

Avi Mizrachi

25.05.2007

stáhni (9,82 MB)

2. Baruch haba

Avi Mizrachi

26.05.2007

stáhni (11,26 MB)

Ezechiel 36,24–27

3. Šavuot

Avi Mizrachi

27.05.2007

stáhni (16,97 MB)

Ex. 34,22–23

4. Svědectví Chaya

Chaya Mizrachi

27.05.2007

stáhni (4,02 MB)

Volej k Pánu a odpoví ti...

Bohuslav Wojnar

29.04.2007

stáhni (14,9 MB)

Genesis 4,26: "Setovi se pak také narodil syn, a dal mu jméno Enoš. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména."

Po stvoření člověka si lidé vybrali svou vlastní cestu. Kainoví potomci začali s velikými objevy. Ale pak čteme onu zvláštní věc, která se stala v linii Sétově: lidé začali volat k Hospodinu… Nebýt toho, nebylo by člověka. Nebylo by koho zachraňovat. Nebyl by Enoch, nebyl by Noe… nebylo by nás… byla by jen zničená planeta (možná by dnes vypadala trochu podobně, jako Mars (se zamrzlou vodou). Ten rozdíl, který změnil vše, ten objev, který předčil všechny objevy bezbožných Kainitů… Ta věc, která svým významem předčila veškeré hudební i jiné umění Júbalovců, bylo to, když lidé začali volat k Hospodinu! Začali vzývat jméno Hospodinovo. Neměli nic z toho, co máme dnes. Nebyl Izrael, nebyla církev, Nebyl chrám v Jeruzalémě, ani žádné kostely… Nebyl starý ani nový zákon. Ale najednou zde byli lidé, kteří se rozpomenuli na Boha svého otce Adama a začali k němu volat. To způsobilo, že jsme tady dnes my, to způsobilo, že byla loď záchrany před potopou. To způsobilo, že existuje cesta záchrany v Ježíši Kristu…

Boží jednání v mém životě a ve světě

Paul Dear

22.04.2007

stáhni (10,16 MB)

Skutky 2. kap.

Odval kámen

Václav Bednář

15.04.2007

stáhni (10,4 MB)

Jan 11. kap. – vzkříšení Lazara

Velikonoční neděle 2007

Bohuslav Wojnar

08.04.2007

stáhni (15,07 MB)

Co to je v lidech, co jim brání v tom, aby uviděli Boha, který jim přichází s pomocí? Jsou vlastně 3 důvody, proč lidé odmítají Velikonoční poselství evangelia: První důvod: problém přijmout fakta. Druhý důvod: problém pýchy. Třetí důvod je morální problém. Tak, jako Bůh dal znamení Izraelcům v Egyptě i samotnému Faraónovi a ostatním Egypťanům, stejně tak nám dal důkaz o tom, že Ježíš je ten Pomazaný a poslaný k nám jako Záchrance. Bůh nám odpouští naši nevědomost a oznamuje nám všem dobrou zprávu, kterou můžeme přijmout a těšit se tím poznáním. Je to zpráva o tom, že Bůh nás, své stvoření, neponechal svému osudu, ale přišel a zaplatil za nás tu nejvyšší cenu, abychom mohli být svobodní. Pomáhá nám svým Duchem svatým vzdát se naší pýchy a pokořit se před ním, a přiznat si, že jej potřebujeme.