01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Kliknutím na levé tlačítko (šipku) přehrávače si můžete pohodlně přehrát příslušné kázání bez nutnosti jeho stahování do Vašeho počítače. Stáhnout kázání můžete kliknutím na odkaz stáhnout u každého kázání. V případě problémů klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a soubor stáhněte pomocí volby Uložit jako (postup funkční ve většině prohlížečů).

Kázání

Příprava na příchod Krále - série kázání

Příprava na příchod Krále

1. Modlitba Chany

Bohuslav Wojnar

11.02.2007

stáhni (12,91 MB)

Bůh má ve zvyku používat naše problémy pro své záměry. Problémy jsou totiž zaručený způsob, jak nás dostat na kolena...

2. Samuel - Slyšet Boží hlas

Bohuslav Wojnar

18.02.2007

stáhni (17,64 MB)

Obnova a probuzení může začít tehdy, když se naučíme naslouchat a uslyšet Boží hlas, který nám pak může zjevit to, co je třeba, abychom se vrátili zpátky do centra Boží vůle. V chrámu byli dva lidé. Jeden zkušený kněz, který věděl, co to zna–mená, když Bůh mluví… a druhý – mladý, nezkušený chlapec, který ještě nikdy Boha neslyšel. Byli pod jednou střechou. Jeden z nich prožíval průlomové setkání s Bohem a poprvé se naučil slyšet hlas svého Boha, a ten druhý už neslyšel ani Boží varování, které k němu přišlo už napodruhé...

3. Hledání příčiny nezdaru

Bohuslav Wojnar

25.02.2007

stáhni (15,69 MB)

1. Samuelova 4. kapitola: Často se dostaneme do situace v našem životě, kdy nejsme spokojení se situaci. Vidíme, že se něco děje, co není dobré. Nedaří se nám, zdá se, že jdeme od prohry k prohře. Začneme si klást otázky, proč? Proč to jde s námi z kopce? Proč se nám nedaří? Často se chopíme odpovědi, aniž bychom se ujistili, že to je skutečná odpověď a správná reakce na vzniklou situaci. Lidé často unikají za každou cenu nutností dotknout se jádra problému, ale chytají se vnějšně velmi zbožných věcí, které se ovšem stejně ukážou, jako zavádějící. Když jsme v problému, je dobré si položit správnou otázku. Pak ovšem je ještě třeba být dostatečně pokorný a odvážný si správně na tu otázku odpovědět. Zástupné řešení je totiž většinou velmi nebezpečné.

4. Cesta k vítězství 1

Bohuslav Wojnar

04.03.2007

stáhni (14,37 MB)

1. Samuelova 7. kapitola: Po celém tom tělesném náboženském humbuku, používání zástupných řešení, která jen prohlubovala jejich krizi v Eben–Ezeru… Po tom zvědavém pošetilém „osahávání si“ a experimentálním na–kukování do Truhly smlouvy, se snahou přijít na kloub Božím věcem v Bet–Šemeši… Po deziluzích z období strnulého hlídání si toho mála, co jim ještě zůstalo, v Kirjat–Jearimu… Izraelci pochopili, že s Bohem si nemůžou pohrávat, jak se jim zlíbí, ale jej musí brát smrtelně vážně!

Na začátku 1. knihy Samuelovy můžeme vidět Izrael v období přípravy na příchod svého největšího Krále, krále Davida. Dnes se také připravujeme na příchod našeho Velikého Krále a Pána, a proto je dobré, abychom se z 1. Samuelovy poučili, jak na to...

Hospodin je můj pastýř

Hospodin je můj pastýř

David Shearman

15.02.2007

stáhni (20,76 MB)

Čtvrteční shromáždění s bratrem Davidem Shearmanem.

Sedm důvodu proč se modlit za Izrael

Bohuslav Wojnar

28.01.2007

stáhni (12,12 MB)

28. ledna byl celosvětový den modlitby a solidarity s Izraelem.

Církev a výzva 21. století - série kázání

1. Svědectví

Georg Taubmann

14.01.2007

stáhni (4,39 MB)

Novoroční shromáždění Moravskoslezských sborů AC.

2. Pokud, protože, a přesto

Dr. Stuart Robinson

14.01.2007

stáhni (13,36 MB)

Alespoň něco ze skvělé konference. Zbytek je možno koupit na CD v KC.

Pěstování vztahů

Bohuslav Wojnar

07.01.2007

stáhni (14,58 MB)

Bůh nás stvořil pro vztahy. Bůh sám je nám příkladem ve svých věčných dokonalých vztazích ve své božské trojjedinné bytosti. Vztahy ovšem je třeba budovat, udržovat a to něco stojí.

Židovské vánoce - série kázání

Židovské vánoce

1. Nedělní otázka

Bohuslav Wojnar

24.12.2006

stáhni (11,03 MB)

Proč se mnozí marnotratní synové a dcery nevracejí? Proč často vidíme kolem sebe příběhy, které nekončí stejně pozitivně, jako ten z Bible? Co lidem brání obrátit se k Bohu?

2. Vánoční otázka

Bohuslav Wojnar

25.12.2006

stáhni (19,72 MB)

Proč nemůžou být Vánoce židovským svátkem? Co dělal Ježíš o Vánocích? Čím se líší svátky Chanuka od Vánoc? Co brání lidem přijmout od Boha to, co pro ně má připraveno? Je to zvláštní, ale odpověď se velmi podobá té odpovědi na včerejší (nedělní) otázku.

Přiznám se, že si uvědomuji, jak kontroverzně tento název zní. Jakoby Vánoce neměly nic společného s Židy. Přitom Ježíš byl Žid, všichni Apoštolové byli Židé a Pavel říká, že tá oliva, do které jsme vštípení, je jejich... Tento rok jsme prostě měli v KC "Židovské Vánoce".

Jazyk jako dvousečný meč

Bogdan Cienciala

17.12.2006

stáhni (9,52 MB)

Misijní konference - série kázání

Misijní konference

1. Bůh v Bouři

Bill Pepper

03.12.2006

stáhni (15,25 MB)

Kristus posílá své učedníky do bouří dvou kategorií. Posílá je do bouře na moři, ale také do bouře lidských problémů. Stejně tak bouře způsobené zlými lidmi.
Poznámky ke stažení

2. Když Bůh působí mezi námi

Bill Pepper

03.12.2006

stáhni (16,09 MB)

Večerní nedělní shromáždění.

3. Správná strava

Jeff Centers

04.12.2006

stáhni (9,89 MB)

Pondělní večerní shromáždění.

4. Zázraky

Bill Pepper

05.12.2006

stáhni (15,6 MB)

Úterní večerní shromáždění.

Misijní konference s bratrem Billem Pepperem a Jeffem Centersem.

Tři zastavení v Izraeli - série kázání

Tři zastavení v Izraeli

1. Karmelský oheň

Bohuslav Wojnar

12.11.2006

stáhni (16,04 MB)

Velmi jsem chtěl být na Karmeli. Tam, kde Bůh nenenchal Elijáše na holičkách, ale na jednoduchou modlitbu víry odpověděl svým ohněm. Tam se Izrael vrátil zpátky ke svému Bohu. Přemýšlel jsem o tom, jak jsou někdy dnes křesťané podobní spíše těm baálovým prorokům ve své snaze na sebe upozornit. Elijáš udělal pár velmi prostých věcí, ale věděl, že jedná v souladu s Boží vůli. A Bůh odpověděl...

2. Kafarnaumská otázka

Bohuslav Wojnar

19.11.2006

stáhni (14,28 MB)

Kafarnaum bylo místo, kde Ježíš vykonal mnohé úžasné zázraky. Lidé se ale víc zajímali o zázraky, než o fakt, že Bůh je mezi nimi. Kafarnaum je pro nás poučením, že jsou chvíle, kdy nám Ježíš pomůže si ujasnit, proč jsme při něm. Když všichni začali Ježíše opouštět, nepřemouval je, ale naopak, obrátil se na svých dvanáct nejvěrnějších. Položil jim přímou otázku: "a co vy?" Jak bys odpověděl na tuto otázku ty? Toto kázání ti pomůže si to ujasnit.

3. Sijón - místo pro Boha

Bohuslav Wojnar

26.11.2006

stáhni (17,44 MB)

Nejdříve to byla skální pevnost, kterou dobyl David pro sebe. Pak tam vybudoval stánek s truhlou smlouvy pro Boha. Potom Šalamoun vystavěl Bohu chrám na hoře Mória,a tá se stala také Sijónem, protože to bylo místo pro Boha. Na Sijónu Ježíš večeřel s učedníky před svým ukřižováním. Na Sijónu sestoupil Duch svatý na shromážděné učedníky. Na Sijónu bylo centrum prvotní církve v apoštolských dobách. V konečné podobě vidíme Sijón, jako Nové Jeruzalém, které svými rozměry předčí vše, co si jsme schopni představit. Sijón znamená místo pro Boha mezi lidmi, ale také místo u Boha pro lidi. Sijón je fascinující místo.

Tři zastavení, tři kázání, která se zrodila na cestě po biblických místech v Izraeli.

Bděte - série kázání

Bděte

1. Co vám říkám, říkám všem: Bděte! 1

Stanislav Bocek

29.10.2006

stáhni (10,39 MB)

Ježíš poodhaluje svým učedníkům budoucnost, světa, která není vůbec růžová. Proč jím to říká? Chce aby se báli pohledět do nadcházejících dnů? Naopak, on se jim snaží ukázat že se mu nic nevymklo s rukou a že on bdí nad vším co na svět přichází. Dává jim však několik životně důležitých rad a napomenutí. Tímto se jim snaží ukázat na co se mají zaměřit a čím se nemají znepokojovat.

2. Co vám říkám, říkám všem: Bděte! 2

Stanislav Bocek

05.11.2006

stáhni (14,21 MB)

Ježíš pokračuje ve svém vyučování o všem co přichází na tento svět a ilustruje to na několika podobenstvích. Tato nám ukazují na důležitost osobního a každodenního vztahu s Bohem.