01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Kliknutím na levé tlačítko (šipku) přehrávače si můžete pohodlně přehrát příslušné kázání bez nutnosti jeho stahování do Vašeho počítače. Stáhnout kázání můžete kliknutím na odkaz stáhnout u každého kázání. V případě problémů klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a soubor stáhněte pomocí volby Uložit jako (postup funkční ve většině prohlížečů).

Kázání

Neztraťme svou slanost

Neztraťme svou slanost

Bohuslav Wojnar

22.10.2006

stáhni (14,55 MB)

Křesťan (církev), který není ryzí, pravdomluvný, otevřený, ochoten za Boží pravdu trpět pronásledování, který kličkuje a taktizuje… ztratil svou slanost a není k ničemu, jen aby jim lidé pohrdali. Pokud si zachováme svou slanost, Bůh se nás zastane a oslaví své jméno na každém místě, kde nás postavil.

Přidej ke své víře ctnost...

Přidej ke své víře ctnost...

Bohuslav Wojnar

15.10.2006

stáhni (13,99 MB)

Někdy máme takovou představu, že když přijde probuzení, vyřeší to veškeré neduhy církve. Musím vás zklamat. Nevyřeší. Pokud v podhoubí sboru zůstanou neřešené problémy, někdy je to nebiblické učení, někdy nedostatek discipliny. Když sejdeme z hory probuzení do údolí všednosti, ty neřešené věci znovu vylezou a někdy zničí celé Boží dílo. Totéž platí i na osobní rovině, třeba v manželství.

Víra, která se nedá odradit

Bohuslav Wojnar

08.10.2006

stáhni (14,88 MB)

Co měla nemocná žena, která se dotkla Ježíšova roucha, společného s Jairem, jehož dcera umírala? Oba se nenechali ve své víře odradit. Věřili Ježíši, že jim pomůže. Slovo z Ev. Marka 5,21-43 nám pomáhá důvěřovat Bohu, když jsme v potřebě my, nebo někdo, za koho se modlíme.

Boží dobrota

Bohuslav Wojnar

01.10.2006

stáhni (11,8 MB)

Kdyby tvoje a moje záchrana závisela na Božích atributech jako je všemohoucnost, všudypřítomnost a vševědoucnost, bylo by s námi zle! Je jedná vlastnost, která způsobila, že nás Bůh zachránil. Je to láska. Bůh je dobrý a velmi rád prokazuje lidem svou přízeň. To nás uschopňuje, ale i zavazuje, být také dobrými a činit dobré věci druhým.

Miluj své nepřátelé

Bohuslav Wojnar

24.09.2006

stáhni (15,63 MB)

"Milujte své nepřátele! Žehnejte těm, kdo vás proklínají, buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují." To jsou velmi radikální rady. Neřekl je nikdo jiný, než sám Pán Ježíš. Jak je možné je uskutečnit? Co to se mnou udělá?

Poslušnost

Vladislav Gattnar

17.09.2006

stáhni (17,04 MB)

Jákobova reakce na Boží výzvu byla víceúrovňová. Ale především to byla poslušnost vůči svému Bohu. Tato vlastnost v životě křesťana je veledůležitá po dnešní den, a přináší s sebou nesčetná požehnání.

Důležitost Božího slova

Důležitost Božího slova

Bogdan Cienciala

03.09.2006

stáhni (8,85 MB)

Proč je důležité číst, znát a aplikovat Slovo Boží? Pozor na falešné učení, neboť falešní prorokové jsou již ve světě. Nechme své životy proměnit tímto Slovem a nezneužijme ho k prosazení sebe.

Osvobození od prokletí - série kázání

Osvobození od prokletí

1. Osvobození od prokletí 1

Vladislav Gattnar

30.07.2006

stáhni (15,9 MB)

Jak je to s generačním prokletím? Dokonalá oběť Pána Ježíše Krista ruší veškerá prokletí nad člověkem, včetně generačního. Sláva Bohu!

2. Osvobození od prokletí 2

Bohuslav Wojnar

13.08.2006

stáhni (16,63 MB)

Pokračování v tomto důležitém tématu, které navazuje na kázání br. Vladislava Gattnara.

3. Osvobození od prokletí 3

Bohuslav Wojnar

20.08.2006

stáhni (17,5 MB)

Když jsme součástí Božího lidu, Bůh mění prokletí v požehnání.

4. Osvobození od prokletí 4

Bohuslav Wojnar

27.08.2006

stáhni (15,25 MB)

Jeruzalémští lidé, kterým Apoštol Petr ve svém kázání o Letnicích přímo vytýká spoluúčast na ukřižování svého Mesiáše, se pak ptali Petra, co mají dělat, aby sňali ze sebe tuto strašlivou vinu. Petrova odpověď nás přivádí k základním krokům ke svobodě člověka v Kristu od hříchu i od prokletí.

5. Osvobození 5 - Boření pevností

Bohuslav Wojnar

10.09.2006

stáhni (15,95 MB)

Nový zákon mluví o hradbách a o duchovních zbraních, kterými je můžeme zbořit. Hradba neboli pevnost je typem myšlení, které se povyšuje nad poznání Boha a tím dává ďáblu bezpečné místo vlivu v myšlení člověka. Znamená to, že se určitá oblast myšlení uzavře do smyčky, myšlenkového okruhu, který se dostává pod vliv ďábla (démonů). Jsou to vlastně neobrozené, neproměněné oblasti našeho myšlení, které často ovlivňují i naše jednání.

Je mnoho různých pohledů v dnešní době na to, zda generační a jiná prokletí mohou mít nějaký vliv na život křesťana. Tato série se tolik nezabývá názory a subjektivními zkušenostmi, ale učením Božího slova na toto téma.

Násilí - série kázání

1. Hřích plodí násilí

Bohuslav Wojnar

02.07.2006

stáhni (16,63 MB)

Kainův hřích bylo náboženské násilí. Tento problém můžeme vidět všude kolem nás. V Afghánistánu obzvlášť. Reflexe cesty do Afghánistánu a Pákistánu.

2. Opak násilí

Bohuslav Wojnar

09.07.2006

stáhni (15,62 MB)

Co je na opačném pólu vůči násilí? Pokoj? Láska? Mírumilovnost? Možná vás překvapím, ale je to pokora.

3. Ježíšovo zlaté pravidlo

Bohuslav Wojnar

16.07.2006

stáhni (14,4 MB)

Islám je náboženství oslavující násilné skutky svého zakladatele. Jak odlišný základ máme my v Ježíši!

4. Násilí a Starý zákon

Bohuslav Wojnar

23.07.2006

stáhni (18,31 MB)

Jak máme chápat Boha? Je nám přece Ježíšem ukázán, jako milující Otec, který nedopustí, aby nám spadnul vlas z hlavy bez jeho svolení? a přitom tak často jej vidíme plného hněvu, uplatňujícího strašlivé soudy na jednotlivcích i celých národech. V sérii o násilí není možné se vyhnout problému násilí, o kterém píše Starý zákon. Bible skutečně ukazuje Boha, jako toho, kdo je plný lásky a milosti, ale také jako toho, kdo je strašlivý ve svém hněvu.

Násilí versus Pokora
Reflexe misijní cesty do Afghánistánu a Pákistánu.

My chceme krále

My chceme krále

Vladislav Gattnar

18.06.2006

stáhni (15,69 MB)

Jak Bohem vyvolený národ Izrael nechtěl být zvláštním vlastnictvím Boha, ale se ohlížel na ostatní národy. Jaké to mělo následky a co to znamená pro novozákonní křesťany.