01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Kliknutím na levé tlačítko (šipku) přehrávače si můžete pohodlně přehrát příslušné kázání bez nutnosti jeho stahování do Vašeho počítače. Stáhnout kázání můžete kliknutím na odkaz stáhnout u každého kázání. V případě problémů klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a soubor stáhněte pomocí volby Uložit jako (postup funkční ve většině prohlížečů).

Kázání

Pěstování vztahů

Bohuslav Wojnar

07.01.2007

stáhni (14,58 MB)

Bůh nás stvořil pro vztahy. Bůh sám je nám příkladem ve svých věčných dokonalých vztazích ve své božské trojjedinné bytosti. Vztahy ovšem je třeba budovat, udržovat a to něco stojí.

Židovské vánoce - série kázání

Židovské vánoce

1. Nedělní otázka

Bohuslav Wojnar

24.12.2006

stáhni (11,03 MB)

Proč se mnozí marnotratní synové a dcery nevracejí? Proč často vidíme kolem sebe příběhy, které nekončí stejně pozitivně, jako ten z Bible? Co lidem brání obrátit se k Bohu?

2. Vánoční otázka

Bohuslav Wojnar

25.12.2006

stáhni (19,72 MB)

Proč nemůžou být Vánoce židovským svátkem? Co dělal Ježíš o Vánocích? Čím se líší svátky Chanuka od Vánoc? Co brání lidem přijmout od Boha to, co pro ně má připraveno? Je to zvláštní, ale odpověď se velmi podobá té odpovědi na včerejší (nedělní) otázku.

Přiznám se, že si uvědomuji, jak kontroverzně tento název zní. Jakoby Vánoce neměly nic společného s Židy. Přitom Ježíš byl Žid, všichni Apoštolové byli Židé a Pavel říká, že tá oliva, do které jsme vštípení, je jejich... Tento rok jsme prostě měli v KC "Židovské Vánoce".

Jazyk jako dvousečný meč

Bogdan Cienciala

17.12.2006

stáhni (9,52 MB)

Misijní konference - série kázání

Misijní konference

1. Bůh v Bouři

Bill Pepper

03.12.2006

stáhni (15,25 MB)

Kristus posílá své učedníky do bouří dvou kategorií. Posílá je do bouře na moři, ale také do bouře lidských problémů. Stejně tak bouře způsobené zlými lidmi.
Poznámky ke stažení

2. Když Bůh působí mezi námi

Bill Pepper

03.12.2006

stáhni (16,09 MB)

Večerní nedělní shromáždění.

3. Správná strava

Jeff Centers

04.12.2006

stáhni (9,89 MB)

Pondělní večerní shromáždění.

4. Zázraky

Bill Pepper

05.12.2006

stáhni (15,6 MB)

Úterní večerní shromáždění.

Misijní konference s bratrem Billem Pepperem a Jeffem Centersem.

Tři zastavení v Izraeli - série kázání

Tři zastavení v Izraeli

1. Karmelský oheň

Bohuslav Wojnar

12.11.2006

stáhni (16,04 MB)

Velmi jsem chtěl být na Karmeli. Tam, kde Bůh nenenchal Elijáše na holičkách, ale na jednoduchou modlitbu víry odpověděl svým ohněm. Tam se Izrael vrátil zpátky ke svému Bohu. Přemýšlel jsem o tom, jak jsou někdy dnes křesťané podobní spíše těm baálovým prorokům ve své snaze na sebe upozornit. Elijáš udělal pár velmi prostých věcí, ale věděl, že jedná v souladu s Boží vůli. A Bůh odpověděl...

2. Kafarnaumská otázka

Bohuslav Wojnar

19.11.2006

stáhni (14,28 MB)

Kafarnaum bylo místo, kde Ježíš vykonal mnohé úžasné zázraky. Lidé se ale víc zajímali o zázraky, než o fakt, že Bůh je mezi nimi. Kafarnaum je pro nás poučením, že jsou chvíle, kdy nám Ježíš pomůže si ujasnit, proč jsme při něm. Když všichni začali Ježíše opouštět, nepřemouval je, ale naopak, obrátil se na svých dvanáct nejvěrnějších. Položil jim přímou otázku: "a co vy?" Jak bys odpověděl na tuto otázku ty? Toto kázání ti pomůže si to ujasnit.

3. Sijón - místo pro Boha

Bohuslav Wojnar

26.11.2006

stáhni (17,44 MB)

Nejdříve to byla skální pevnost, kterou dobyl David pro sebe. Pak tam vybudoval stánek s truhlou smlouvy pro Boha. Potom Šalamoun vystavěl Bohu chrám na hoře Mória,a tá se stala také Sijónem, protože to bylo místo pro Boha. Na Sijónu Ježíš večeřel s učedníky před svým ukřižováním. Na Sijónu sestoupil Duch svatý na shromážděné učedníky. Na Sijónu bylo centrum prvotní církve v apoštolských dobách. V konečné podobě vidíme Sijón, jako Nové Jeruzalém, které svými rozměry předčí vše, co si jsme schopni představit. Sijón znamená místo pro Boha mezi lidmi, ale také místo u Boha pro lidi. Sijón je fascinující místo.

Tři zastavení, tři kázání, která se zrodila na cestě po biblických místech v Izraeli.

Bděte - série kázání

Bděte

1. Co vám říkám, říkám všem: Bděte! 1

Stanislav Bocek

29.10.2006

stáhni (10,39 MB)

Ježíš poodhaluje svým učedníkům budoucnost, světa, která není vůbec růžová. Proč jím to říká? Chce aby se báli pohledět do nadcházejících dnů? Naopak, on se jim snaží ukázat že se mu nic nevymklo s rukou a že on bdí nad vším co na svět přichází. Dává jim však několik životně důležitých rad a napomenutí. Tímto se jim snaží ukázat na co se mají zaměřit a čím se nemají znepokojovat.

2. Co vám říkám, říkám všem: Bděte! 2

Stanislav Bocek

05.11.2006

stáhni (14,21 MB)

Ježíš pokračuje ve svém vyučování o všem co přichází na tento svět a ilustruje to na několika podobenstvích. Tato nám ukazují na důležitost osobního a každodenního vztahu s Bohem.

Neztraťme svou slanost

Neztraťme svou slanost

Bohuslav Wojnar

22.10.2006

stáhni (14,55 MB)

Křesťan (církev), který není ryzí, pravdomluvný, otevřený, ochoten za Boží pravdu trpět pronásledování, který kličkuje a taktizuje… ztratil svou slanost a není k ničemu, jen aby jim lidé pohrdali. Pokud si zachováme svou slanost, Bůh se nás zastane a oslaví své jméno na každém místě, kde nás postavil.

Přidej ke své víře ctnost...

Přidej ke své víře ctnost...

Bohuslav Wojnar

15.10.2006

stáhni (13,99 MB)

Někdy máme takovou představu, že když přijde probuzení, vyřeší to veškeré neduhy církve. Musím vás zklamat. Nevyřeší. Pokud v podhoubí sboru zůstanou neřešené problémy, někdy je to nebiblické učení, někdy nedostatek discipliny. Když sejdeme z hory probuzení do údolí všednosti, ty neřešené věci znovu vylezou a někdy zničí celé Boží dílo. Totéž platí i na osobní rovině, třeba v manželství.

Víra, která se nedá odradit

Bohuslav Wojnar

08.10.2006

stáhni (14,88 MB)

Co měla nemocná žena, která se dotkla Ježíšova roucha, společného s Jairem, jehož dcera umírala? Oba se nenechali ve své víře odradit. Věřili Ježíši, že jim pomůže. Slovo z Ev. Marka 5,21-43 nám pomáhá důvěřovat Bohu, když jsme v potřebě my, nebo někdo, za koho se modlíme.

Boží dobrota

Bohuslav Wojnar

01.10.2006

stáhni (11,8 MB)

Kdyby tvoje a moje záchrana závisela na Božích atributech jako je všemohoucnost, všudypřítomnost a vševědoucnost, bylo by s námi zle! Je jedná vlastnost, která způsobila, že nás Bůh zachránil. Je to láska. Bůh je dobrý a velmi rád prokazuje lidem svou přízeň. To nás uschopňuje, ale i zavazuje, být také dobrými a činit dobré věci druhým.