Eschatologie - co víme?

31.05.2019

Bohuslav Wojnar

Co víme? Udělal jsem si seznam věcí, které na základě učení Písma víme. Zbytek je opředen mnoha nejasnostmi a dohady. Samozřejmě chápu, že obdobný seznam sestavený někým jiným by mohl obsahovat i jiné položky.

 

(1)      Důležitost eschatologie

Nový zákon je protkán eschatologickým očekáváním, a proto nezajímat se o eschatologii, a přitom si myslet, že rozumíme Biblickému příběhu, je mylné.

 • V celém podhoubí novozákonní zvěsti je určité napětí mezi tím, co ze starozákonních zaslíbení už Bůh příchodem Mesiáše splnil, a co se ještě má splnit v budoucnu.

(2)      Eschatologie rané církve

Eschatologie rané církve vycházela z židovské eschatologie, která směřovala k pozemské obnově a naplnění všech nadějí Izraele, potažmo všech národů, a také celého stvoření.

(3)      Království Boží

Království Boží bylo inaugurováno Ježíšovým prvním příchodem; čili už je tady, ale ještě ne ve své završené podobě, která nastane jeho Druhým příchodem.

 • Zhruba polovina Ježíšových podobenství o království se týká současného působení Království ve světě, a druhá polovina se týká jeho eschatologického završení.

(4)      Království a Duch svatý

Království Boží je v současné době, počavše Letnicemi, uplatňováno tak, že Ježíš je na Nebeském trůně, avšak zde na zemi je jeho vláda implementována působením Ducha svatého. Mimo působení Ducha svatého tudíž nelze mluvit o Božím království.

(5)      Den Páně

Písmo často mluví o Dni Hospodinově, o onom Dni, který je dnem hrůzy a bolesti pro tento svět, ale den slávy a záchrany pro vykoupené. Často je tento den v Písmu spojován se závěrečnou bitvou, do které zasáhne Pán Ježíš Kristus svým příchodem.

(6)      Druhý příchod Pána Ježíše

Ježíš přijde znovu na tuto zem. Viditelně, nezpochybnitelně, v moci a slávě.

 • Každý ho uvidí a součástí jeho příchodu bude vzkříšení z mrtvých pro zesnulé v Kristu, a proměnění pro ty, kteří v té chvíli budou žít.
 • Všechna slova, která jsou v NZ použita pro jeho příchod, znamenají slavný viditelný příchod sem na zem – ne odchod do nebe s tzv. vytrženými.
 • Jeho příchod způsobí neslučitelné rozdělení. Jedni vejdou s Kristem do slávy Království, druzí budou odstraněni jako koukol.
 • Nikdo nezná den jeho příchodu a ani není schopen jej vypočítat.

(7)      Olivetská rozmluva

Většina toho, co Pán Ježíš mluvil ve své Olivetské rozpravě, bylo naplněno událostmi v létech 66 – 70 AD.

 • V podobenstvích, kterými pokračoval, ovšem upozornil na to, že Den jeho příchodu nastane mnohem později, v čase, o kterém kromě Otce v Nebesích nikdo neví.

(8)      Tato generace

Pojem „Tato generace“ v Ježíšových slovech musela nutně znamenat tu generaci, ke které Pán Ježíš mluvil.

(9)      Danielovo proroctví

Není možné oddělit Danielův 70. týden let od předchozích 69 sedmiletí.

 • Většina biblistů se shoduje na tom, že se toto prorocké vymezení času (Daniel 9,24-27) naplnilo prvním příchodem Mesiáše a bylo završeno soudem, který přišel na Izrael v roce 70AD.
 • Vše, co se proto očekává v tzv. sedmiletém Velkém soužení před Druhým příchodem Krista na základě onoho posledního Danielova týdne let, se nezakládá na biblickém svědectví ale na tomto umělém odtržení této části Danielova proroctví.

(10)  Izrael

Vznik státu Izrael nemůže být jen pouhým politickým činem, bez prorockého rozměru.

 • O Izraeli platí to, že když ho Bůh rozptýlí, není síly, která by ho mohla shromáždit, a také naopak, pokud ho Bůh shromáždí, není síly, která by ho mohla zničit.

(11)  Opakující se příběh

V eschatologii se mnohé věci, osoby a události opakují v nových, často větších souvislostech.

(12)  Věčnost

Věčnost znamená spojení nebe se zemí, kde Bůh bude vším ve všem.

 • Posmrtný život v nebi je přechodný stav do doby vzkříšení. Je to vědomý stav bytí v beztělesné formě, v přítomnosti Pána.
 • Otázka Milénia (tisíciletého království) je velmi nejednoznačná. Je sice pravda, že mnohé židovské texty mluví o určitém přechodném mesiánském království ještě před budoucí věčnou vládou, a také většina raných církevních otců, zejména těch, kteří měli blízko k Apoštolu Janovi, mluvili o takto chápaném Miléniu (Historický premilenialismus); ale není jisté, zda nynější čas, kdy Pán Ježíš je na nebeském trůně, nemáme chápat jako ono přechodné období. (Amilenialismus).
 • Naše konečná naděje je vzkříšený život na obnovené zemi, která je spojená s nebem – místem přebývání Boha. Bude to spojení zahrady Eden s dokonalým městem Novým Jeruzalémem.