Věroučné články

16.04.2023

Bohuslav Wojnar

článek byl napsán pro časopis Život v Kristu, duben 2023

„Potom Ježíš řekl svým učedníkům: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě.“ (Mt 16,24, Bible21)

Když apoštol Petr napsal ve svém listu varování, že některé věci, které napsal Pavel ve svých listech, „jsou nesnadno srozumitelné, a tak je nevědomí a nestálí lidé k vlastní záhubě překrucují stejně jako ostatní Písma“ (2Pt 3,16, B21), asi ho ani nenapadlo, že by někdo překrucoval dokonce slova samotného Pána. V angličtině jsou ve většině Biblí přímé Ježíšovy výroky vytištěny červeně. Ne, že bych byl toho zastáncem, ale něco na tom bude. Přímá slova Pána Ježíše bychom měli opravdu znát, často si je opakovat, a hlavně je brát vážně.

08.04.2023

Zůstaňte ve mně a já ve vás - Kristovo Tělo a "přijímání nehodně"

Bohuslav Wojnar

„Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. (Jan 15,4–5, ČSP)

Oč Ježíši šlo, když uprostřed své poslední rozmluvy s učedníky před Golgatou, použil onen zvláštní velmi radikální příklad vinné révy? A jak to souvisí s Památkou večeře Páně a s jejím hodným či nehodným způsobem přijímání? Dovolte, že začnu pohledem na širší souvislosti. Jsou tři způsoby, jak je zůstávání v Kristu ukázáno v Písmu a jak se projevuje v praxi. V dějinách se ovšem vždy jeden z těch způsobů projevoval nějak více dominantně.

13.03.2022

Křest jako duchovní boj

Bohuslav Wojnar

článek do březnového čísla Života v Kristu, březen 2022

Možná jste si někdy kladli otázku: „O co vlastně ve křtu jde? Proč je důležitý? Je to pouze náš akt poslušnosti? Symbol? Nebo v tom jde o něco víc?“

Pokud vás v souvislosti se křtem nenapadlo přemýšlet o duchovním boji, odpověď vás možná překvapiví, možná ve vás trochu vzbudí obavy.

Je třeba si však hned na začátku ujasnit pravdu o křtu: Křest je důležitý, protože jsme v duchovním boji a potřebujeme se jasně postavit na správnou stranu.

04.04.2021

Je dokonáno! Ale co to znamená?

Bohuslav Wojnar

článek do velikonočního čísla Života v Kristu, duben 2021

Možná si to neuvědomujeme, ale bez vzkříšení by zvolání „Je dokonáno“ znělo zmatečně, zoufale a beznadějně. Je to vzkříšení, co tomu slovu dalo význam, se kterým se posléze stal bojovým zvoláním všech křesťanů. Ovšem to zvolání není razítko na cokoliv, co bychom si ve svém životě přáli nebo potřebovali. Vytržené z kontextu celého příběhu je spíše zneužitím toho slova, a ne vyjádřením víry.

17.02.2021

Slavme Velikonoce bez starého kvasu…

Bohuslav Wojnar

článek do velikonočního čísla Života v Kristu, březen 2013

 …Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován! Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a ničemnosti, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy. (1Kor 5,7–8 B21)

 Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat zmrtvýchvstání? Jestliže není zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu; celá vaše víra je k ničemu! (1Kor 15,12–14 B21)

 A jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se začali posmívat, ale jiní řekli: „Poslechneme si to od tebe někdy jindy.“ Tehdy je Pavel opustil. (Skutky 17,32–33 B21)

   Vždy, když je řeč o vzkříšení, lidé znervózní. Ti, kteří nevěří ve vzkříšení, nejsou ochotni dále poslouchat… Ti, kteří věří, mají zase pocit, že tuto klíčovou věc nějak těm ostatním musí vysvětlit. Je tomu tak už ode dne vzkříšení Pána Ježíše. Pavel v Aténách také poznal tuto skutečnost na vlastní kůži. Zmatek a nervozita nastaly přesně ve chvíli, kdy apoštol na Areopagu zmínil vzkříšení.

10.05.2020

Návrat Krále

Bohuslav Wojnar

(Přepis posledního kázání v sedmidílné sérii Charakteristiky učedníka.)

Na závěr té naší krátké série o charakteristikách učedníka jsme se dostali (opět) k tématu Druhého příchodu Pána Ježíše v moci a slávě při završení Jeho království. Nazval jsem to kázání Návrat Krále, protože takto vlastně je. Král se vrací. Tak, jak odešel, znovu přijde.

Asi si teď říkáte: „Co nám ještě chceš říct nového o Druhém příchodu Pána Ježíše?“ Vždyť jsme o tom mluvili několikrát v posledních několika letech.

06.12.2019

Máme Bibli, ale co s ní?

Bohuslav Wojnar

(Článek byl napsán pro Život v Kristu, prosinec 2019) 

Všichni se shodneme na tom, že Bible je Boží slovo. Ale jak přistupovat k Bibli, abychom jí správně rozuměli? V současné době s novými důrazy na některé morální a etické otázky, je porozumění toho, co pro nás Bible jako Boží slovo znamená, znovu velmi aktuální. Dnes se k tomu tématu vyjadřují snad všichni, kteří k tomu mají co říct, od teologů, biblistů až po běžné křesťany. Ba, dokonce lidé, kteří nevěří, nás rádi o tom, jak bychom měli k Bibli přistupovat, poučují, srovnávají Bibli s Koránem, poměřují míru násilí v Koránu a v Bibli (samozřejmě v neprospěch Bible) a je kolem toho všeho hodně zmatků a nedorozumění. O to více je důležité, abychom si my, kteří bereme Bibli vážně, udělali v těch věcech alespoň trochu jasno.

31.05.2019

Bohuslav Wojnar

Co víme? Udělal jsem si seznam věcí, které na základě učení Písma víme. Zbytek je opředen mnoha nejasnostmi a dohady. Samozřejmě chápu, že obdobný seznam sestavený někým jiným by mohl obsahovat i jiné položky.

 

30.04.2019

Bohuslav Wojnar

Článek byl napsán pro časopis Život v Kristu (květen 2019), 
a je přepisem poznámek přednášky na Pastorálce AC v Kutné Hoře v březnu 2019.

Co očekávala raná církev? Co očekáváme my? Jak rozumět vyjádřením Nového zákona ve věci Druhého příchodu Pána Ježíše? Co znamená ona příslovečná požehnaná naděje z Listu Titovi? „Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista." (Tt 2,11-13)