Vyznání víry

Apoštolské církve, Křesťanského centra v Českém Těšíně

Věříme:

1) ... že Bible - Písmo svaté - je jediným, Bohem inspirovaným, neomylným a autoritativním Slovem Božím, a že je jediným měřítkem naší víry a činů.

2) ... že je jeden Bůh, věčně existující v osobách Trojice svaté, jako Bůh Otec, Syn a Duch svatý, že je Stvořitelem nebe a země, celého vesmíru a veškerého života.

3) ... v božství našeho Pána Ježíše Krista, jeho narození z Marie Panny, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu, v jeho osobní opětovný příchod na tuto zem v moci a slávě.

4) ... že ospravedlnění je Božím skutkem ve prospěch věřícího, a to jedině zásluhou oběti Ježíše Krista; že pokání a víra v drahocennou krev Ježíše Krista je jediným způsobem, jak můžeme být očištěni od hříchu, a že znovuzrození z Ducha svatého je naprosto nezbytné pro osobní spasení.

5) ... v dar Ducha, křest v Duchu svatém podle Skutků 2,4, jímž je křesťan zmocněn k plnění Božích záměrů na zemi, že je dán věřícím, kteří o něj prosí, a že Duch svatý působí dodnes ve stejné moci jako na počátku.

6) ... že Pán nadpřirozeně uzdravuje nemocné v odpovědi na modlitbu víry.

7) ... v posvěcující moc Ducha svatého, jehož přebývání v nás způsobuje, že jsme uschopněni žít svatým životem.

8) ... v Kristovo panství nad církvi, ve vykonávání křesťanského křtu ponořením těch, kteří uvěří, a ve slavení památky Večeře Páně podáváním chleba a vína.

9) ... v uchvácení církve vstříc Pánu Ježíši Kristu při jeho druhém příchodu na tuto zem.

10) ...ve vzkříšení vykoupených pro věčný život v Boží přítomnosti a vzkříšení nespasených pro věčné zatracení v ohnivém jezeře.

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
svatých obcování,
hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.
Amen.